Добрички Панаир АД

Общи условия за участие в изложението Борса за семена и посадъчен материал

Общи условия за участие в XXX Международнадно специализирано изложение БОРСА ЗА СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

СК “Простор” град Добрич

I. Условия за участие
1. Организатор
Добрички панаир АД
гр. Добрич
ул. Независимост 7, ет. 3
тел: 0879225051, 0879225058
e-mail: dobrich_fair@abv.bg
dobrich_fair1@abv.bg

2. Право на участие
Право на участие на Добрички панаир АД имат български и чуждестранни лица, които осъществяват производствена и търговска дейност, както и организации с нестопанска цел, ако са заявили участие и получили потвърждение, или са сключили специален договор за участие в Добрички панаир АД.
Добрички панаир АД може:
Да откаже излагането на експонати при несъответствие с утвърдените тематични направления (браншове).
Да откаже участие на изложител, ако има неизплатени задължения към панаира, ако експонатите му неотговарят на браншовия
профил на изложението, при липса на изложбени площи.

3.Регистриране и потвърждение на участието
3.1 Участието в панаирните прояви на Добрички панаир АД се извършва:
- При общи условия за участие чрез писмена заявка-договор и информационнен лист.
- По специален договор
Заявка-договор, попълнена, подписана и подпечатана от Изложителя, се изпраща до Добрички панаир АД в определения в него краен
срок. При липса на един от реквизитите заявка-договор се счита за невалидeн.
Писменото потвърждение на заявката от Добрички панаир АД се счита за момент на сключване на договор за участие при общите
условия за участие. За писмено потвърждение се счита и издадената от Добрички панаир АД проформа фактура за наем въз основа на подадена заявка за участие.
3.2 Молби за намаляване на потвърдените изложбени площи или отказ от участие се приемат, ако са постъпили в писмен вид не по-
късно от 30 дни (календарни) преди откриване на проявата.
След този срок Добрички панаир АД има правото да начислява неустойка в размер на 30% от цялата сума по първоначалния договор.

 

II. Панаирни услуги
Услугите обхващат дейности, свързани с подготовката, провеждането и заключителната част от участието на изложителите.

1. Наем на площи
Добрички панаир АД предоставя под наем закрита и/или открита изложбена площ. В цената на наема влиза: наем изложбена площ,изложбено и технологично време, организационни разходи, нощна охрана, рекламно и информационно обслужване.
Посочената цена в заявка-договор е за 1 кв.м. Изложбената площ може да бъде освободена от експонати след часа на закриване на изложението.

2. Допълнителен реквизит
Организаторът предоставя на участниците използването на допълнителен реквизит описани в заявка-договор.

3. Панаирен каталог
Добрички панаир АД публикува онлайн каталог в сайта на фирмата (www.dobrich-fair.com) на всички участници, заплатили такса правоучастие.

4. Допълнителни услуги
Добрички панаир АД предоставя възможност на фирмите по време на изложението за представяне или промоция на нов продукт, които да бъде включен в съпътстващата програма. Цената на тази услуга се определя допълнително в зависимост от желанията на изложителя.

5. Място на провеждане и работно време
Изложението се провежда в град Добрич СК „Простор”.

Настаняване:
30.01.2024г. (вторник): 08:30 - 17:30 часа

Официално откриване:
31.01.2024г. (сряда): 10:00 часа

Работно време за изложители
31.01 - 02.02.2024г.: 08:30 - 18:30 часа
03.02.2024 г: 08:30 - 15:00 часа

Работно време за посетители
31.01. - 02.02.2024 г.: 09:00 - 18:00 часа
03.02.20
24г.: 09:00 - 14:30 часа

Освобождаване на заетите площи
03.02.2024г.: след 15:00 часа

 

III. Специални условия
1.Организаторът не носи отговорност при настъпили липси през работното време на изложението.

2.Добрички панаир АД обезпечава изложението с охрана.

3.В случай на анулиране или отлагане на мероприятието по форсмажорни обстоятелства, Организаторът не носи отговорност пред изложителите за евентуални вреди.

 

IV. Финансови условия и срокове за плащане.
Изложителят се задължава да заплати 50% авансово от стойността на цялата сума по заявка-договор.
Крайният срок за заплащане на останалата сума трябва да постъпи по сметката на Добрички панаир АД, 30 дни преди откриване на изложението.

Банкова сметка:
Добрички панаир АД
УниКредит Булбанк - Добрич
IBAN Лева: BG03 UNCR 7527 1045 2389 18
IBAN EUR: BG03 UNCR 1445 1045 2389 12
SWIFT BIC: UNCRBGSF

Задълженията по всички проформа фактури, издадени в евро, се заплащат в лева по централния курс на Българска Народна Банка в деня на плащането им в съответния вид валута.
Комисионните по банкови преводи са за сметка на Изложителя. В пет дневен срок от получаване на сумата Добрички панаир АД издава данъчна фактура. Наетите изложбени площи и всички поръчани услуги се предоставят на изложителите след предварително заплащане. Допълнително поръчаните по време на изложението услуги, както и съответните неустойки, лихви и други суми дължими на основание на
този договор се заплащат при получаването на проформа фактура от Изложителя, но не по-късно от последния ден на проявата, с изключение на тези от тях, чиято стойност се установява на по-късен етап. Срокът за заплащане на последните е три дни след получаване на проформа фактура.
Добрички панаир АД има право да задържи експонати и други материали на Изложителя до пълното уреждане на плащанията.
След уреждане на финансовите задължения, Изложителят получава разрешение за напускане изложението.

 

V. Други условия
Всякакъв вид дейности на трети лица на мероприятието на панаира, неуредени с настоящите общи условия се осъществява след предварително писмено разрешение от Добрички панаир АД.

1.Изисквания за пожарна безопасност и охрана труда. Изложителят е длъжен да осигури спазването на правилата за безопасност и охрана
на труда и противопожарните правила лично и от страна на своя персонал като всички неблагоприятни последици от неспазването им са за негова сметка, включително заплащане на обезщетения за вреди и пропуснати ползи. Необходимо е персонала на изложителите и обслужващи фирми да се запознае с плановете за евакуация в сградата.
Забранено е складирането на запалителни материали и опаковки на/зад щанда.
Пушенето в закритата изложбена площ е забранено!

 

VI. Заключителни разпоредби
В отношенията между страните се прилагат нормите на българското право.
Всички спорове, възникнали между Добрички панаир АД и Изложителите се решават чрез преговори, а когато това се окаже невъзможно по съдебен ред.

Неразделна част от настоящите общи условия съставляват заявките за участие, тарифите и формулярите за съответната проява.


Търговско изложение Пчеломания 28-30 март 2024г. Борса за семена и посадъчен материал 31.01-03.02 2024 Селското стопанство и всичко за него 28.08-31.08.2024