Добрички Панаир АД

Общи условия за участие в изложението Пчеломания

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Организатор:
    Добрички панаир АД
    Добрич 9300
    Ул. „Независимост”№7,ет.3
    Тел./факс: 0879225051, 0879225058
    dobrich_fair@abv.bg
    www.dobrich-fair.com
Право за участие в мероприятието има всяко юридическо и физическо лице с предмет на дейност, отговарящ на тематиката. При заявено участие, организатора предоставя изградена или неизградена площ и панаирни услуги, като се стреми да удовлетвори в максимална степен желанията на фирмата-изложител. Организаторът има право да намали заявената площ; да откаже излагането на експонати; да откаже участие в определени срокове.
Регистриране и потвърждаване на участие – Изложителят потвърждава участието си като попълни и изпрати екземпляр от заявката. Тя се разглежда от Добрички панаир АД само след заплащане на такса регистрация, неподлежаща на възстановяване. Писмени молби за намаляване на потвърдените площи или отказ от участие се приемат, ако са постъпили 30 дни преди откриването.
Наем площ – Добрички панаир АД предоставя изградена и неизградена площ. В цената на наема влиза: наем изложбена площ, изложбено и технологично време, организационни разходи, охрана, рекламно и информационно обслужване. Фирмите се настаняват един ден преди откриване на изложението. Изнасянето на изложбените експонати се разрешава след официалното закриване. Всички повреди се отстраняват от Изложителя или от Организатора за сметка на Изложителя.
Допълнителен реквизит – Организаторът предоставя на участниците в използването допълнителен реквизит посочен в заявката-договор.
Допълнителни  услуги – Добрички панаир АД предоставя възможност на фирмите по време на изложението да направят представяне или промоция на нов продукт, които да бъдат включени в съпътстващата програма.
Плащане – Изложителят заплаща задължително такса регистрация при запазване на определеното от него място, а останалата сума по заявка-договор  до 18.03.2024г. по банков път по фиксинга на БНБ в деня на плащане.
ДОБРИЧКИ ПАНАИР АД
           УНИКРЕДИТ БУЛБАНК-клон Добрич
           IBAN Лева: BG03 UNCR 7527 1045 2389 18
       IBAN EUR: BG50 UNCR 7527 1445 2389 12
           SWIFT BIC:UNCRBGSF
Заключителни разпоредби – Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали по неговото изпълнение, по взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможно по съдебен ред. За неуредени въпроси по настоящия договор важат разпоредбите на закона за задълженията и договорите.
                                               ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
Настаняване /аранжиране на изложбените площи/
      на 27 март 2024г. /сряда/ от 8:30ч. до 17:30ч.
Официално откриване:
на 28 март 2024г. /четвъртък/ от 10:00ч.
Освобождаване изложбените площи:
на 30 март 2024г. /събота/ след 15:00ч.


 


Търговско изложение Пчеломания 28-30 март 2024г. Борса за семена и посадъчен материал 31.01-03.02 2024 Селското стопанство и всичко за него 28.08-31.08.2024