Добрички Панаир АД

Общи условия за участие в изложението Пчеломания

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПЧЕЛОМАНИЯ
19-21 март 2020 г.
СК ПРОСТОР, ДОБРИЧ

Организатор
ДОБРИЧКИ ПАНАИР АД
ГР. ДОБРИЧ, УЛ. НЕЗАМИСИМОСТ 7, ЕТ. 3
ТЕЛ/ФАКС: 058603152
E-mail: dobrich_fair@abv.bg

Право за участие в мероприяткето има всяко юридическо и физическо лице с предмет на дейност, отговарящ на тематиката. При заявено участие, Органиааторът предоставя изградена или неизградена изложбена площ и панаирни услуги, като се стреми да удовлетвори в максимална степен желанията на фирмата изпожител. Организаторът има право: да намапи заявената площ; да откаже излагането на експонати; да откаже участие в определени срокове.

Регистриране и потвърждаване на участието
Изложителят потвърждава учасrието си като попъпни и изпрати оригинапния екземпляр от заявката-договор и заплати 50% авансово. Ако в договора липсват данни, не е подписан от упълномощено лиуе ипи липсва печат се счита за невапиден. Писмени мопби за намапяване на потвърдените площи ипи отказ от участие се приемат, ако са постъпили до 30 дни преди откриването. След тази дата при отказ ипи намапяне на площите, Изпожителят се задъпжава да заплаrи 30% от цялата сума по първоначалния договор.

Наем площ
Добрички панаир АД предоставя изградена и неизградена покрита изложбена ппощ. В цената на наема влиза: наем изложбена площ, изложбено и технологично време, организационни разходи, охрана, рекпамно и информационно обслужване. Фирмите се настаняват един ден преди официалното откриване на изложението. Изнасянето на изпожбените експонати се разрешава след официалното закриване. Забранява се извършването на промени по стените, подовете и други конструктивни площи. Всички повреди се отстраняват от Изложитепя или от Организатора, за сметка на Иэложителя.

Допълнителнен реквизит
Организаторът предоставя на участниците използването на допълнителен реквизит.

Каталог на изложителя
Организаторът публикува онлайн Каталог на изложителите, в който се включват всички участници.заплатили такса правоучастие. Добрички панаир АД изпраща формуляр за попълване на необходимата информация. Ако имате запазен знак и шрифт, трябва да ги изпратите заедно с попълнените материали, за да могат да бъдат публикувани. В случай. че желаете да рекламирате допълнително Вашата фирма, следва да посочите това в договора.

Допъпнителни услуги
Добрички панаир АД предоставя възможност на фирмите по време на изпожението да направят представяне или промоция на нов продукт, които да бъдат включени в съпътстващата програма. Цената за тази услуга се определя допълнитепно в зависимост от желанията на Изложителя.

Плащане
Изложителят заплаща авансово 50% при запазване на опредепеното от него място. Крайният срок за ппащане на цялата сума е 12.03.2020г., в брой ипи по банков път по фиксинга на БНБ.

Банкова сметка:
УниКредитБулбанк - Добрич
IBAN Лева:BG03UNCR75271045238918
IBAN EURO:BG50UNCR75271445238912
SWEFTBIG:UNCRBGSF

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Краен срок за подаване на заявки: 12.03.2020г.
Краен срок за плащане: 12.03.2020г.
Аранжиране на изложбените площи: от 08:00 до 20:00 часа на 18.03.2020г.
Официално откриване: 10:00 ч. на 19.03.2020г.
Освобождаване на изложбените площи: от 15:00 ч. на 21.03.2020г.


Търговско изложение Пчеломания 19-21 март 2020 Борса за семена и посадъчен материал 29.01-01.02.2020 Селското стопанство и всичко за него 29 юли - 01 август 2020